Klachten & Privacy

Wij doen ons uiterste best om goede dienstverlening te bieden en gaan hierbij zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening door (een medewerker van) de stichtingen Menswel, Menswel Sport of Menswel Beheer Maasgouw horen wij dat graag. Neem in dat geval contact op met de directie. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing voor uw klacht, kunt u de klacht indienen bij de provinciale klachtencommissie, waarbij de stichtingen zijn aangesloten.

Uw Privacy / persoonsgegevens
​Om gebruik te maken van diensten van Menswel is het regelmatig nodig dat wij uw persoonsgegevens vragen. Wij vragen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te voeren en u te kunnen informeren als deelnemer. Bij sommige diensten is het noodzakelijk dat wij meer persoonlijke gegevens van uw vragen. Dit wordt u uitgelegd en het gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. De medewerkers van Menswel gaan zorgvuldig en veilig met uw gegevens om en zullen de door u verstrekte gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor u ze verstrekt heeft. Na afloop van de dienstverlening vernietigen wij de gegevens conform de vastgestelde maximale bewaartermijnen.

​U heeft te allen tijde recht om te verzoeken welke persoonsgegevens wij van u hebben en om deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen (na beëindiging van de dienstverlening).
Hieraan zullen wij gehoor geven.

Onze financiers krijgen alleen geanonimiseerde informatie, voor zover nodig voor subsidieverantwoording.

  Privacyverklaring Menswel-stichtingen

Voor vragen of opmerkingen inzake privacy en gegevensbescherming bij de Menswel stichtingen kunt  u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming: Wim Cox. (Stel uw vraag per email of telefoon, via de algemene contactgegevens Menswel.) 

Een klacht over onze diensten?
“Klachten zijn gratis adviezen” wordt wel eens gesteld. Wij vinden dit de juiste insteek.  Daarom hanteren wij bij onze activiteiten een zodanige werkwijze dat klanten, cliënten en/of doelgroepen zoveel mogelijk bij onze organisatie betrokken worden.  Wij leggen de verantwoordelijkheid bij de basis van de organisatie. Het effect hiervan is tot op heden geweest dat klachten bijna altijd vroegtijdig “opgepikt” werden en deze dus hoogst zelden het directie- / bestuursniveau van de organisatie bereikten. Dit willen we natuurlijk graag zo houden.  Toch kan het zijn dat er bij u klachten leven die onvoldoende aandacht krijgen of waarop niet afdoende wordt gereageerd.  Mocht dit het geval zijn, laat ons dit weten. 
 
Interne of externe klachtenbehandeling
Onder de interne klachtenbehandeling wordt verstaan de afhandeling van een klacht binnen de organisatie (uitvoerenden, leidinggevenden, directie en/of bestuur van Menswel). Wij willen u vragen uw eventuele klacht in eerste instantie daar neer te leggen waar het probleem zich voordoet.  Dit kan zijn bij de betrokken medewerker, de coördinator en/of de manager van Menswel of Menswel Sport.  Mocht een en ander niet leiden tot een voor u bevredigende afloop, dan kunt u zich wenden tot de directeur / het bestuur van Menswel en Menswel Sport. U kunt uw klacht zowel mondeling alsook schriftelijk kenbaar maken. Bij meer “zwaarwegende” klachten zouden wij u willen verzoeken dit zoveel mogelijk schriftelijk te doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een klachtenformulier hieronder. Als via de interne procedure de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u de klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van welzijnsorganisaties in Limburg.

  Klachtenreglement Limburg
  Klachtenformulier
  Klachtrecht Jaarverslag 2019

Contact

Menswel (Centraal kantoor)
Chatelainplein 31
6102 BB Echt
T 0475 - 48 48 48
info@menswel.nl
www.menswel.nl

Openingstijden kantoor
Maandag t/m donderdag:
08.30 uur tot 17.00 uur
Vrijdag: 08.30 uur tot 12.30 uur