Klachten & Privacy

Wij doen ons uiterste best om goede dienstverlening te bieden en gaan hierbij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Indien je niet tevreden bent over de dienstverlening door (een medewerker van) de stichtingen Menswel, Menswel Sport of Menswel Beheer Maasgouw horen wij dat graag. Neem in dat geval contact op met de directie. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing voor jouw klacht, kun je de klacht indienen bij de provinciale klachtencommissie, waarbij de stichtingen zijn aangesloten.

Privacy / persoonsgegevens

Om gebruik te maken van diensten van Menswel is het regelmatig nodig dat wij jouw persoonsgegevens vragen. Wij vragen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te voeren en je te kunnen informeren als deelnemer. Bij sommige diensten is het noodzakelijk dat wij meer persoonlijke gegevens van jouw vragen. Dit wordt uitgelegd en het gebeurt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. De medewerkers van Menswel gaan zorgvuldig en veilig met je gegevens om en zullen de door jou verstrekte gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor je ze verstrekt hebt. Na afloop van de dienstverlening vernietigen wij de gegevens conform de vastgestelde maximale bewaartermijnen.

​Je hebt te allen tijde recht om te verzoeken welke persoonsgegevens wij van je hebben en om deze zo nodig aan te passen of te laten verwijderen (na beëindiging van de dienstverlening).
Hieraan zullen wij gehoor geven.

Onze financiers krijgen alleen geanonimiseerde informatie, voor zover nodig voor subsidieverantwoording.

Lees hier onze volledige Privacyverklaring Menswel

Voor vragen of opmerkingen inzake privacy en gegevensbescherming bij de Menswel stichtingen kun je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming. Stel je vraag per email of telefoon, via de algemene contactgegevens Menswel.

Een klacht over onze diensten?

“Klachten zijn gratis adviezen” wordt wel eens gesteld. Wij vinden dit de juiste insteek. Daarom hanteren wij bij onze activiteiten een zodanige werkwijze dat klanten, cliënten en/of doelgroepen zoveel mogelijk bij onze organisatie betrokken worden. Wij leggen de verantwoordelijkheid bij de basis van de organisatie. Het effect hiervan is tot op heden geweest dat klachten bijna altijd vroegtijdig “opgepikt” werden en deze dus hoogst zelden het directie- / bestuursniveau van de organisatie bereikten. Dit willen we natuurlijk graag zo houden. Toch kan het zijn dat er bij jou klachten leven die onvoldoende aandacht krijgen of waarop niet afdoende wordt gereageerd. Mocht dit het geval zijn, laat ons dit weten.

Interne of externe klachtenbehandeling

Onder de interne klachtenbehandeling wordt verstaan de afhandeling van een klacht binnen de organisatie (uitvoerenden, leidinggevenden, directie en/of bestuur van Menswel). Wij willen je vragen jouw eventuele klacht in eerste instantie daar neer te leggen waar het probleem zich voordoet. Dit kan zijn bij de betrokken medewerker, de coördinator en/of de manager van Menswel of Menswel Sport. Mocht een en ander niet leiden tot een voor jou bevredigende afloop, dan kun je je wenden tot de directeur / het bestuur van Menswel en Menswel Sport. Je kunt jouw klacht zowel mondeling alsook schriftelijk kenbaar maken. Bij meer “zwaarwegende” klachten zouden wij jou willen verzoeken dit zoveel mogelijk schriftelijk te doen. Hiervoor kun je gebruik maken van een klachtenformulier hieronder. Als via de interne procedure de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je de klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van welzijnsorganisaties in Limburg.

Klachtenreglement Limburg
Klachtenformulier
Klachtrecht Jaarverslag 2021