Privacyverklaring

De stichtingen Menswel, Menswel Sport en Menswel Beheer Maasgouw, verder te noemen Menswel, verwerken persoonsgegevens van burgers, medewerkers en ketenpartners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van taken in opdracht van de gemeenten. Je kunt er op vertrouwen dat Menswel zorgvuldig en veilig met jouw persoonsgegevens omgaat. In deze tijd van steeds meer technologische en digitale ontwikkelingen past Menswel haar manier van werken hierop aan.

Menswel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Stichting Menswel
  Chatelainplein 31, 6102 BB Echt, +31 (0)475-484848
  www.menswel.nl , www.vrijwilligersechtsusteren.nl
 • Stichting Menswel Sport
  Chatelainplein 31, 6102 BB Echt, +31 (0)475-484848
  www.menswel.nl , www.indebandert.nl
 • Stichting Menswel Beheer Maasgouw
  Chatelainplein 31, 6102 BB Echt, +31 (0)475-484848
  www.menswel.nl , www.menswelbeheermaasgouw.nl , www.eurobadmaasbracht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Menswel verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jou activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Menswel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
  Gegevens over jezelf of jouw kind die je actief verstrekt bijvoorbeeld voor een veiligere deelname aan een activiteit
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@menswel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Menswel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Jij of jouw kind zo veilig mogelijk te laten deelnemen aan activiteiten
 • Menswel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Menswel verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: je geeft toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Publiekrechtelijke taak: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang dat aan Menswel is opgedragen.
 • Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Menswel, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Dataminimalisatie, integriteit en vertrouwelijkheid

Menswel verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Menswel streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Menswel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Menswel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Menswel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Menswel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Overige persoonsgegevens, Gegevens over uw activiteiten op onze website Vanaf start inschrijving activiteit en/of afname dienst tot 2 jaar na einde deelname activiteit en/of afname dienst. Uitvoeren van dienstverlening.
Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Aanmaken van een account.
Afleveren van goederen en diensten.
Analyse websitegedrag om daarmee de website te verbeteren.
Gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Vanaf start inschrijving activiteit en/of afname dienst tot 2 jaar na einde deelname activiteit en/of afname dienst. Jou of jouw kind en overige deelnemers zo veilig mogelijk te laten deelnemen aan activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Menswel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Menswel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Menswel gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Menswel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Google Analytics

Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en app-eigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool gebruikt een aantal cookies om informatie en gebruiksstatistieken voor websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te identificeren.

Meer informatie over Analytics-cookies en privacy informatie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Menswel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@menswel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Menswel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Menswel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@menswel.nl.